สิทธิประโยชน์ของคนงานไทยที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศ

 

สิทธิประโยชน์ของคนงานไทยที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศ

   

  

                                                                

      

      

 

                                                          

      

                                                          

       

                                                                                  

       

 

 

             เอกสารประกอบการยื่นคำร้อง

            1.  สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ่ายเอกสารทุกหน้าที่มีตราประทับเข้าออก)

            2.  สำเนาบัตรประจำตัวแรงงานต่างชาติ  ใบกาม่า (ถ้ามี)

            3.  สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่เป็นชื่อของผู้มีสิทธิ์เท่านั้น

            4.  สำเนาบัตรประชาชน

            5.  สำเนาทะเบียนบ้าน

            6.  สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล  พร้อมเอกสารแปลเป็นภาษาอังกฤษ

 

 

ไฟล์แนบขนาด
khtklngradabkaaraihbrikaar_17042558.pdf265.6 KB
aebbkhamrngkhrabbrikaar.pdf246.36 KB
aebbfrmkhkhuuenenginphaasiipraethsaithwan.pdf668.34 KB